Yönetmelik

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (HÜKAM): Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak,  ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Kadın ve aile çalışmaları alanında oluşturulan teorik ve metodolojik konular hakkında gerekli bilgiyi sağlamak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

c) Merkezin, kadın ve aile konularıyla ilgili çalışmalarda işbirliği yapabileceği noktalarda disiplinler arası araştırmalar yapmak, daha önce yapılmış olan çalışmaları değerlendirip, çözüm önerileri sağlamak.

ç) Kadın ve aile ile ilgili akademik alanda her türlü bilgi üretimini ve paylaşımını sağlayıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; çözüm üretmek, sorunları çözüme yönelik ve iyileştirici projeler hazırlayıp geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve Atatürk İlke ve İnkılâpları ile kazanılmış hakları ve kadınların bilinçli birer toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın ve aile sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretmek, bilimsel veri sağlamak, inceleme ve araştırma yapmak; danışmanlık hizmeti vermek; eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.

c) Kadın ve ailelerle ilgili programlar oluşturarak her seviyedeki eğitim birimlerinde ve ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimdeki kadın ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

ç) Kadın ve aile sorunları konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle, yurt içinde ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

d) Öğrencilerin ve araştırmacıların Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim-öğretim ve araştırma yapmalarını sağlayıp bu konuda yardımcı olmak; kadınların sorunlarının çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmaları özendirmek ve bunlara imkân sağlamak; Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile sorunlarıyla ilgili ders, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlenmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

e) Kadın ve aile sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturup Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

f) Kadın ve aileye yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

g) Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Çorum ilindeki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli konularda etkinlikler düzenlemek ve halk eğitimi programlarını yürütmek.

ğ) Kadın ve aile sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

h) Çorum ilindeki tüm ilgili paydaşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

ı) Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri ve Proje Grupları

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda, Müdürün önereceği yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyetleriyle ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için en fazla iki müdür yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilir. Altı ayı aşkın süreyle uzaklaşma halinde Müdür yardımcıları değişir. Müdürün görev süresinin dolması ve görevinden ayrılması durumunda Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve benzeri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle çalışma alanına giren konularda işbirliği gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılması ve sonuçlarının alınması için gerekli önlemleri almak.

h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ı) İlgili bilim dallarında Danışma Kurulunda görev alabilecek üyeleri belirlemek, görevlendirilmek üzere Rektöre önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını oluşturmak.

c) Düzenlenen kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme esaslarını tespit ederek Rektörlüğe önermek.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri ve proje grupları kurmak ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

e) Müdür tarafından getirilen Merkezin yönetimi ile ilgili önerileri değerlendirmek ve karar almak.

f) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

g) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen Üniversiteden ve ilgili kamu ve özel kuruluşların, üç yıl süreyle belirlenen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en fazla yirmi kişidir ve süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır. Toplantıya katılamayacak Danışma Kurulu üyelerinin mazeretlerini Merkeze bildirmeleri gerekir.

(2)  Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar, uygulamalar hakkında tavsiyelerde bulunmak, Yönetim Kuruluna sosyolojik, bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak istişari görüş bildirmek.

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

Çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin kapsamlı ve devamlılık arz eden faaliyetlerinde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluşu, çalışma ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum